osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja, kako bi regulirali međusobna prava i obveze te ostale bitne aspekte svojeg odnosa. Ugovor se sklapa na početku volonterskog angažmana. Prije potpisivanja ugovora organizatoru volontiranja se preporuča upoznati volontera sa svim elementima ugovora kako bi se potpuno razjasnili uvjeti volontiranja.

Što se ugovornih strana tiče, korisnik volontiranja ne mora biti jedna od njih, premda opis volonterske aktivnosti redovito sadrži i detalje o radu koji će volonter obavljati s korisnicima usluga koje pruža određena organizacija. Isto tako Zakon ne poznaje pojam ‘suorganizatora volontiranja’, iako se često događa da se određena volonterska aktivnost odvija u partnerstvu više organizacija. U takvim i sličnim situacijama Zakon predviđa mogućnost da se u ugovoru definiraju prava i obveze te stavi potpis dodatnih ugovornih strana.

Zakon predviđa mogućnost sklapanja ugovora u dva oblika – usmenom i pisanom. Člankom 26. propisane su okolnosti u kojima je pisani oblik ugovora nužan, a radi se o sljedećim situacijama:

 • volontiranje povezano s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera,
 • volontiranje stranih državljana u Republici Hrvatskoj,
 • volontiranje državljana Republike Hrvatske u inozemstvu ako ih organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • dugotrajno volontiranje (ono koje volonter obavlja najmanje 20 sati tjedno, najmanje tri mjeseca bez prekida),
 • kad su organizatori volontiranja vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • volontiranje koje uključuje rad s ranjivim skupinama (s djecom, osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti),
 • kad volonterka ili volonter to zahtijeva,
  u drugim slučajevima određenima Zakonom o volonterstvu.

Kako bi pisani ugovor bio valjan organizator volontiranja mora pripaziti da u njega unese sve bitne sastojke propisane Zakonom. Oni su navedeni u članku 27., a obuhvaćaju podatke o:
 

 • ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu,
 • mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja,
 • volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati,
 • specifičnim pravima i obvezama volontera,
 • edukaciji za volontiranje,
 • osobnoj sigurnosti tijekom volontiranja pri dolasku na mjesto volontiranja i povratku s mjesta volontiranja, kao i za vrijeme edukacije,
 • troškovima vezanima za volontiranje i načinu njihove naknade,
 • načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera,
 • obliku prestanka ugovora o volontiranju. 

Ugovor o volontiranju uz navedeno treba sadržavati i izjavu volontera da ne postoje okolnosti koje ga onemogućuju ili bitno ometaju u obavljanju aktiv­nosti iz ugovora o volontiranju ili koje ugrožavaju život i zdravlje osoba s kojima tijekom volontiranja dolazi u kontakt.

Tekst preuzet sa stranica Hrvatske mreže Volonterskih centara 

Poveznica 

U slučaju da se volonterska aktivnost obavlja u izravnom kontaktu s nekom od ranjivih društvenih skupina ugovoru je potrebno priložiti i dodatne podatke o volonteru. Radi se o izvatku iz kaznene odnosno prekršajne evidencije.
Izvadak iz kaznene evidencije služi kao dokaz da volonter nije počinio kazneno djelo protiv života i tijela, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i mladeži. Isto tako izvadak iz kaznene evidencije jamstvo je da protiv volontera ne traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja ili liječenja od ovisnosti odnosno mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti u vezi s volontiranjem koje želi obavljati. Izvadak iz prekršajne evidencije dokaz je da volonteru nije izrečena prekršajnopravna sankcija propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji. Činjenica da je volonter bio počinitelj navedenih djela predstavljala bi opasnost za korisnika koja je, ukoliko se radi o volontiranju s primjerice djetetom ili osobom s poteškoćama u razvoju, toliko velika da je zakonodavac odlučio kako pod takvim okolnostima neće dopustiti volontiranje. Ističemo da osobama s takvom kaznenom prošlošću volontiranje nije onemogućeno u potpunosti. Posve su slobodni uključiti se u volonterske programe koji nisu namijenjeni ranjivim korisnicima, poput volontiranja u kulturi ili na zaštiti okoliša.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT