osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Nadzorni odbor Centra kolektivno je tijelo Centra koje osigurava pravilan i zakonit rad Centra.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština Centra na razdoblje od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora, najviše na dva (2) uzastopna mandata.

Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Centra kolektivno, a članovi Nadzornog odbora pojedinačno Predsjedniku Nadzornog odbora i Skupštini Centra.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi tijela upravljanja Centra.

Članovi Nadzornog odbora sami biraju svoga Predsjednika, a odluke donose većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

DJELOKRUG NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor kontrolira: 

  • primjenu odredaba Statuta i drugih akata Centra,
  • izvršavanje prava i obveza svih tijela Centra,
  • materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja materijalnih sredstava,
  • ostvarivanje odluka, zaključaka, ugovora i drugih pravnih akata,
  • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost u skladu sa Pravilnikom o radu  Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor na osnovu provedene kontrole donosi nalaz i mišljenje o čemu u pisanom obliku izvješćuje Upravno vijeće i predsjednika Skupštine Centra.

Tako pripremljeno izvješće podnosi se Skupštini Centra na raspravu i usvajanje.

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT