osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Skupština Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ«, najviše je programsko, statutarno i izborno tijelo upravljanja Centrom, organizirano je na demokratskim principima ravnopravnosti i jednakosti glasova članova Centra, odnosno njihovih predstavnika.

Ustrojstvo, rad i ovlasti Skupštine Centra određene su Statutom Nacionalnog polivalentnog centra »IZLAZ«, Poslovnikom o radu Skupštine te drugim mjerodavnim aktima, Skupštinom predsjeda, predsjednik-ca Skupštine, madat traje 4 godine.

DJELOKRUG SKUPŠTINE

Skupština Centra najviše je tijelo Centra.
 

Skupština obavlja sljedeće poslove i zadaće:

 • utvrđuje smjernice djelovanja Centra i godišnji program rada,
 • donosi Statut Centra i njegove izmjene i dopune,
 • donosi i druge akte Centra iz svoje nadležnosti,
 • bira Predsjednika Skupštine između predloženih kandidata iz reda redovnih članova,
 • razrješuje dužnosti Predsjednika Skupštine,
 • bira Ravnatelja između predloženih kandidata iz reda redovnih članova,
 • razrješuje dužnosti Ravnatelja Centra,
 • na prijedlog Ravnatelja odlučuje o izbiru članova Upravnog vijeća davanjem povjerenja svakom članu Upravnog vijeća posebno,
 • razrješuje dužnosti članove Upravnog vijeća izricanjem nepovjerenja svakom članu posebno,
 • bira između predloženih kandidata i razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora,
 • prihvaća financijski plan, završni račun i programski izvještaj o radu Centra,
 • odlučuje o prijenosu, prodaji i zakupu pokretne i nepokretne imovine Centra,
 • riješava o žalbama i predstavkama kandidata za članstvo, članova te korisnika Centra kao i u svim drugim okolnostima kao drugostupanjsko tijelo, osim ako Statutom nije drukčije određeno,
 • odlučuje o prestanku rada Centra,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Centra određenih Statutom i Zakonom.

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Beatrice Frković


 • rođena 1951. godine 
 • obnaša dužnost predsjednice Skupštine od 2014. godine
 • sadašnji mandat od 2014. do 2018. godine
 • u dosadašnjem radu posebno mjesto zauzima dugogodišnji volonterski rad u Udruzi SOS telefon grad Rijeka, u kojoj sudjeluje u dva navrata i to od 1991. do 1994. godine te drugi puta od 2009. do 2013. ovaj puta obnašajući odgovornu dužnost predsjednice Nadzoirnog odbora udruge.  

Kontakt podaci:

Mob.:  +385 91 648 2081

E-mail: beatrice.frkovic@gmail.com

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT