osnovan 2000. godine

Edukacijsko savjetodavna nevladina organizacija za pomoć i podršku diskriminiranim osobama

Upravno vijeće ima pet (5) članova, od toga po službenoj dužnosti, Ravnatelj i zamjenik Ravnatelja te još tri (3) člana.

Ravnatelj Centra predsjeda i vodi rad Upravnog vijeća.

Upravno vijeće odgovara za svoj rad Skupštini Centra kolektivno, a članovi Upravnog vijeća pojedinačno Ravnatelju Centra i Skupštini Centra.

Članove Upravnog vijeća predlaže Ravnatelj a potvrđuje ih Skupština Centra na mandat od četiri (4) godine.

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće Centra, izvršno je tijelo Skupštine Centra.

Upravno vijeće ima sljedeće nadležnosti:
 

 • rukovodi radom Centra,
 • donosi Poslovnik o svome radu,
 • donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
 • donosi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti,
 • daje suglasnost za programske aktivnosti Centra,
 • donosi i prati provedbu strategije razvoja i plana rada Centra,
 • donosi financijsku strategiju te godišnji financijski plan i proračun Centra,
 • odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava sukladno financijskom planu i Statutu,
 • odlučuje o stjecanju pokretne i nepokretne imovine Centra,
 • daje suglasnost na prijedlog Ravnatelja o osnivanju Podružnica kao ustrojstvenih jedinica Centra,
 • daje suglasnost na prijedlog Ravnatelja o izboru i imenovanju voditelja Podružnica Centra,
 • odlučuje o osnivanju stručnih i drugih povjerenstava,
 • donosi pravilnike i akte o radu aktiva, sekcija, povjerenstava i sl. koje osniva,
 • odlučuje o udruživanju Centra u saveze i međunarodne organizacije,
 • odlučuje o visini članarine i roku za uplatu članarine,
 • donosi odluke u stegovnom postupku po okončanju postupka od strane Etičkog povjerenstva o ocjeni stegovne odgovornosti članova Centra,
 • priprema i predlaže Skupštini opće akte Centra, te organizira provođenje aktivnosti u okviru svojih ovlasti u skladu sa Statutom,
 • na prijedlog Ravnatelja bira i razrješava dužnosti Tajnika i Rizničara,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Centra određenih zakonom, Statutom ili drugim aktom Skupštine.

Rad Upravnog vijeća

Upravno vijeće redovno radi i odlučuje na sjednicama koje saziva Ravnatelj Centra ili zamjenik Ravnatelja, odnosno najmanje tri (3) člana Upravnog vijeća uz suglasnost iskazanu u pisanom obliku.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se najmanje jednom svakih trideset (30) dana a po potrebi i češće.

Redovna sjednica Upravnog vijeća se može održati uz nazočnost najmanje polovice članova Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pod uvjetom da je na sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova.

Sjednice se održavaju u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.
O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se pisani zapisnik i/ili audio, video zapis kojeg sastavlja Tajnik Centra ili član Upravnog vijeća kojega odredi sazivatelj sjednice.


U slučaju potrebe za žurnim i neodgodivim odlučivanjem o određenom pitanju iz nadležnosti Upravnog vijeća, Ravnatelj Centra može telefonskim putem ili putem elektroničke pošte sazvati i održati konzultacije sa članovima Upravnog vijeća, te o istima sastaviti informativni zapisnik koji se mora potvrditi na idućoj sjednici.


Članovi Upravnog vijeća 

VAŽNO JE ZNATI!Informacije i pomoć možete dobiti na broju linije pomoći


RED LINE

095 523 5009

ili

puem elektroničke pošte putem poveznice:

pomoc@email.com


NAPOMENA: navedena adresa i broj telefona namijenjeni su isključivo korisnicima koji nam se žele obratiti za pomoć.


Ostale molimo da koriste podatke navedene u rubrici KONTAKT